1.      Všeobecná ujednání 

Práva a povinnosti vyplývající z kupních smluv uzavřených mezi společností Skanfort Level CZ s.r.o.,

IČ: 04816013, se sídlem K Bílému vrchu 2978/5, 193 00 Praha 9, spisová značka C 253607 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Prodávající“) a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění („občanský zákoník“) a těmito obchodními podmínkami (dále jen Podmínky), které jsou její nedílnou součástí.  

  1.      Uzavření kupní smlouvy

 Kupní smlouva je uzavřena podpisem závazné objednávky a po zaplacení minimální zálohy Kupujícím u zboží či služeb na objednávku. U zboží, které je Kupujícím odebíráno přímo z prodejny Prodávajícího, dochází k uzavření kupní smlouvy zaplacením kupní ceny a převzetím zboží. 

  1.      Kupní cena a záloha na zboží či služby 

Kupní cena je uváděna včetně všech daní a poplatků. Doplňkové služby Prodávajícího, které nejsou součástí ceny, jsou účtovány zvlášť.

Prodávající je oprávněn požadovat po Kupujícím zálohu na zboží či služby ve výši minimálně 50% z celkové kupní ceny. Konečná výše zálohy bude stanovena v rámci uzavírání příslušné kupní smlouvy. Lhůta dle čl. 5 těchto Podmínek počíná běžet až okamžikem, kdy Kupující uhradí celkovou výši zálohy Prodávajícímu. Zbytek kupní ceny uhradí Kupující Prodávajícímu před převzetím zboží. 

  1.      Výhrada změn a balení objemového nábytku 

Nábytek, který není jakožto zboží určen k přímému odběru, je prodáván dle vzorků vystavených na prodejně, které nejsou určené k prodeji, pokud Prodávající nerozhodne jinak. Prodávající si vyhrazuje právo a Kupující souhlasí, že nábytek dodaný na základě vzorku může mít odlišnosti v tónech barev dle tolerance výrobce anebo struktuře přírodních materiálů. Tyto odlišnosti nejsou považovány za vady. Objemný nábytek je dodáván v demontovaném stavu. 

  1.      Dodací lhůta 

Prodávající je povinen dodat Kupujícímu objednané zboží nejpozději do 12 týdnů (značka S.O.U.L. do 16 týdnů), od uzavření kupní smlouvy s výjimkou objednávek na individuálně či nestandardně upravené zboží. Strany se mohou obecně dohodnout na jiné dodací lhůtě. Nebude-li zboží dodáno Kupujícímu ani v náhradní přiměřené lhůtě, je Kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a Prodávající povinen vrátit Kupujícímu uhrazenou zálohu. 

  1.      Výhrada vlastnického práva a převzetí zboží 

Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví Prodávajícího. Odevzdání zboží Kupujícímu je možné jen po zaplacení celé kupní ceny. Předání se uskutečňuje v prostoru prodejny Prodávajícího, nebo na jiném místě dohodnutém mezi Prodávajícím a Kupujícím. Pokud je součástí kupní smlouvy také doprava zboží, Prodávající provede jeho expedici po úplné zaplacení kupní ceny. Kupující má právo si zboží před převzetím překontrolovat, vč. kompletnosti a nepoškození zboží. Převzetí zboží potvrdí Kupující svým podpisem na předávacím protokolu. 

Při převzetí zboží třetí osobou se musí přebírající prokázat originálem plné moci Kupujícího pro převzetí zboží a kopií závazné objednávky, jinak není zboží Prodávajícím vydáno. 

Kupující má možnost osobního odběru zboží v externím skladu Prodávajícího. Externí sklad je otevřen nepravidelně v pracovních dnech a o možných termínech převzetí zboží je Kupující informován Prodávajícím. 

Je na zodpovědnosti Kupujícího, aby se ujistil, že přístupové cesty do místa instalace objednaného zboží poskytují dostatečný prostor pro manipulaci. Pokud nebude možné zboží vzhledem k jeho fyzickým rozměrům dopravit do místa instalace, nezakládá to důvod k odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy a zboží bude předáno v nejbližším dostupném místě.  

Jednoduchou montáž zboží provádí Kupující, pokud tato služba není výslovně součástí jeho objednávky. 

  1.      Odklad odběru zboží 

Kupující je povinen si dodané zboží vyzvednout do 7 kalendářních dnů ode dne písemného potvrzení ze strany Prodávajícího, že zboží je připraveno k vyzvednutí (dále jen „Oznámení“), a uhradit kupní cenu, pokud nebyla dohodnuta jiná lhůta. Pokud zákazník nesplní tuto povinnost, Prodávající mu poskytne dodatečnou lhůtu v délce 10 kalendářních dnů. Za každý den do převzetí zboží v průběhu dodatečné lhůty je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 25,- Kč. Pokud Kupující neuhradí kupní cenu a nepřevezme si zboží ani v průběhu dodatečné lhůty, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a zboží použít k dalšímu prodeji a celý výtěžek použít na úhradu vzniklých nákladů souvisejících se skladováním a dalším prodejem zboží. Prodávající je povinen o této skutečnosti Kupujícího informovat. 

Pokud Kupující uhradí kupní cenu nejpozději do 7 kalendářních dnů od Oznámení, může se s Prodávajícím dohodnout na prodloužení skladování zboží v prostorách Prodávajícího na dobu určitou. V takovém případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 25,- Kč denně, počínaje 15. dnem od Oznámení a konče dnem převzetí nebo expedice zboží. 

  1.      Ukončení smlouvy 

Nejpozději do dodání zboží na konkrétní prodejnu je Prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, a to zejména, nikoli však výlučně, z důvodu nemožnosti získat zboží od svých dodavatelů či ztížení takové dodávky. V takovém případě vrátí Kupujícímu již uhrazenou zálohu. 

V případě, že ze strany Kupujícího dojde k odstoupení od kupní smlouvy, a to před termínem jeho dodání, je Prodávající oprávněn započíst uhrazenou zálohu dle čl. 3 těchto Podmínek proti nákladům, které Prodávajícímu vznikly v důsledku zahájení výroby ze strany dodavatele. 

  1.         Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

Odpovědnost za vady a záruka za jakost zboží se ve vztahu ke Kupujícímu řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění. Při uplatnění vad zboží je Kupující povinen prokázat řádné nabytí reklamovaného zboží. 

Odpovědnost za vady a záruka za jakost zboží se ve vztahu ke Kupujícímu řídí reklamačním řádem Prodávajícího, který tvoří součást těchto Podmínek, a je uveden v bodě 10 a 11 Podmínek. 

      10.         Jakost při převzetí a práva z vadného plnění 

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady.

Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí (od data uvedeném na předávacím protokolu), pokud není na zboží uvedena lhůta delší. 

Kupující – podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvanácti měsíců od převzetí (od data uvedeném na předávacím protokolu), pokud není na zboží uvedena lhůta delší. 

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci Kupujícím. Doba od uplatnění práva z vadného plnění až do doby, kdy Kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. 

V případě, že věc při převzetí Kupujícím má vady, zejména z důvodů uvedených v § 2161 odst. 1 občanského zákoníku, má Kupující právo na to, aby Prodávající Kupujícímu dodal novou věc bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu této součásti. Není-li výměna možná, je Kupující oprávněn odstoupit od smlouvy. Pokud to však je vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Kupující může požadovat i přiměřenou slevu, a to i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. 

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. 

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší kupní cena sjednána, u použitých věcí na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím.

     11.     Vyřizování reklamací 

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené Prodávajícím k provedení opravy. 

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

     12.     Závěrečná ustanovení 

Pokud nebude dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). 

Za doručovací adresu Prodávajícího se rozumí adresa uvedená v článku 1 těchto Podmínek či elektronická adresa: mailbox@skanfort.com 

Všechna další ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím (např. změny a doplňky kupní smlouvy nebo těchto Podmínek) vyžadují písemnou formu. 

Veškeré změny adresy dodání zboží či služeb je povinen Kupující bez odkladu oznámit Prodávajícímu. 

Kupující má právo na mimosoudní řešení případných sporů z kupní smlouvy s Prodávajícím v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). 

Uzavřením kupní smlouvy Kupující souhlasí s těmito Podmínkami a potvrzuje, že je s obsahem Podmínek v plném rozsahu seznámen a výslovně je přijímá, že je mu znám význam všech používaných pojmů a doložek, že veškerá ustanovení těchto Podmínek mohl rozumně očekávat a nejsou pro něj překvapivá.