Z vaší země není možné zadat novou objednávku. United States

Obchodní podmínky obchodní společnosti Skanfort Level CZ s.r.o. 

se sídlem K Bílému vrchu 2978/5, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČ: 04816013

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 253607

pro prodej zboží v „kamenných“ provozovnách

  1.         ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.       Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Skanfort Level CZ s.r.o., se sídlem K Bílému vrchu 2978/5, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČ: 04816013, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 253607 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) v písemné formě.

1.2.       V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží (dále jen „zboží“) od prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, upravují vztahy mezi prodávajícím a takovou osobou také zvláštní ustanovení čl. 10 obchodních podmínek.

1.3.       Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.       Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.5.       Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  1.        UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1.       Veškerá prezentace zboží prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2.       K uzavření kupní smlouvy dochází v písemné formě.

  1.        CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.       Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

3.1.1.     bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 115-3910450207/0100, vedený u společnosti Komerční banka a.s. či účet prodávajícího č. 2500945691/2010 vedený u společnosti Fio banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

3.1.2.     v hotovosti v provozovně prodávajícího;

3.1.3.     bezhotovostně prostřednictvím platebního systému třetí osoby

3.2.       Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené montáží zboží a s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3.       Prodávající může požadovat od kupujícího zálohu ve výši uvedené v kupní smlouvě.

3.4.       V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná před převzetím zboží kupujícím, nejpozději však do sedmi (7) dnů od doručení výzvy kupujícímu.

3.5.       V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6.       Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7.       Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8.       Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

3.9.       Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  1.        ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1.       Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit až do okamžiku převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 

4.2.       Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

  1.        DODÁNÍ ZBOŽÍ A JEHO PŘEPRAVA

5.1.    Nebude-li dohodnuto jinak, prodávající dodá kupujícímu zboží nejpozději do sedmnácti (17) týdnů od uhrazení zálohy, pokud není dohodnuto jinak. To neplatí pro zboží značky Conform a Skovby, které kupující dodá prodávajícímu nejpozději do dvaceti (20) týdnů od uzavření kupní smlouvy, pokud není dohodnuto jinak.

5.2.       Pokud si smluvní strany nesjednají místo dodání zboží, platí, že dodání zboží kupujícímu bude realizováno dodáním zboží na nejbližší provozovnu prodávajícího nebo nejbližší externí sklad. V případě vyzvednutí zboží v externím skladu prodávajícího, kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že je povinen se řídit bezpečnostními předpisy provozovatele areálu, ve kterém se nachází externí sklad prodávajícího.

5.3.       V případě, že má dojít k dodání zboží v provozovně či v externím skladu prodávajícího, je kupující povinen zboží vyzvednout bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi (7) dnů poté, co se dozvěděl o připravenosti zboží na provozovně či v externím skladu a o možnosti zboží vyzvednout, pokud si strany nedohodly jiný termín. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.1 této smlouvy. Zboží bude v provozovně nebo v externím skladu prodávajícího připraveno k vyzvednutí zabalené a připravené k převozu. Za zvláštní odměnu si kupující může objednat rozbalení zboží, jeho kontrolu, předvedení funkčnosti a opětovné zabalení zboží. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že si na vlastní náklady a vlastní odpovědnost zajistí dostatečnou manipulační sílu k vyzvednutí zboží, neboť při tomto způsobu převzetí zboží prodávající takovouto manipulační silou nedisponuje.

5.4.       V případě, že kupující nesplní svou povinnost dle čl. 5.3 obchodních podmínek, prodávající mu poskytne dodatečnou lhůtu v délce deseti (10) kalendářních dnů. Pokud si kupující nepřevezme zboží ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a zboží použít k dalšímu prodeji. Právo na vrácení kupní ceny zboží uhrazené kupujícím může prodávající započíst vůči právu prodávajícího na úhradu vzniklých nákladů souvisejících se skladováním a dalším prodejem zboží. Za každý den prodlení se splněním povinnosti dle čl. 5.3 obchodních podmínek je kupující povinen uhradit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 100,- Kč.

5.5.       V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.6.       Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Kupující zajistí dostatečné přístupové cesty do místa doručení zboží a prostor umožňující manipulaci se zbožím. Pokud nebude možné zboží vzhledem k jeho fyzickým rozměrům dopravit do místa doručení zboží, bude zboží kupujícímu doručeno do nejbližšího dostupného místa.

5.7.       V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Zásilka, která nebyla kupujícím řádně převzata (včas vyzvednuta), bude kupujícímu zaslána opětovně jen na jeho výslovné vyžádání.

5.8.       Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

5.9.       Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že zboží (i s ohledem na jeho charakter) může vyžadovat montáž. Na základě zvláštních smluvních ujednání stran provede montáž pro kupujícího prodávající, jinak si kupující zajistí montáž zboží samostatně (na vlastní náklady a vlastní odpovědnost).

5.10.    Byla-li mezi stranami dohodnuta také montáž zboží u kupujícího či jiné služby, budou tyto služby u kupujícího provedeny v dohodnutém termínu po dodání zboží kupujícímu, a to na základě zvláštních smluvních ujednání stran. Pro vyloučení pochybností platí, že cena za tyto služby není zahrnuta v ceně zboží.

6.       PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1.       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2.       Kupující se zavazuje dodržovat povinnosti stanovené v zásadách péče o nábytek, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

6.3.       Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

  1.        DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1.       Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží, nejdříve však převzetím zboží kupujícím.

7.2.       Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3.       Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy mailbox@skanfort.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.4.       K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

7.5.       Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.6.       Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.7.       Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  1.        OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1.       Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

  1.        ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1.       Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.     ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO PŘÍPADY, KDY KUPUJÍCÍ NENÍ SPOTŘEBITELEM

10.1.    Pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, se ustanovení čl. 6.1 a čl. 7.2 až čl. 7.6 obchodních podmínek nepoužijí.

10.2.    Pokud kupující není spotřebitelem a prodávající předá dle kupní smlouvy dopravci zboží pro přepravu ke kupujícímu, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Odevzdáním věci kupujícímu se v tomto případě rozumí předání věci prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.

10.3.    Pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem, se vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

10.4.    Pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem, se vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

  1.      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

11.2.    Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování K Bílému vrchu 2978/5 19300 Praha 9, adresa elektronické pošty mailbox@skanfort.com, telefon +420 77 66 22 552.

 V Praze dne 4.12. 2021                                                                                                  Skanfort Level CZ s.r.o.